Кућни ред

КУЋНИ РЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“-ТРШИЋ

(ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА)

 

УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ:

  • да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
  • да се придржавају правила и других општих аката школе у просторијама школе и школском дворишту, на путу између куће и школе;
  • да уважавају и поштују личност других ученика, директора, наставника и других запослених у школи;
  • да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом;
  • да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
  • да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без одобрења наставника;
  • да у школу долазе пристојно одевени;
  • да чувају имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;
  • да не преправљају и дописују податке у школској евиденцији;
  • да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилних телефона и дргих средстава којима се може ометати рад.

 

Тршић, 21. 01. 2013.                                                                          Директор

                                                                                                         _______________________

                                                                                                                  /Перо Тривковић/